English for Armenian speakers

անգլերեն հայերի համար

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Get Started

Learn Through Conversations

Մարդիկ

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 • Ո՞վ եք դուք:
  close

  Մարդիկ

  Ո՞վ եք դուք:

  • Հանդիպել նոր մարդկանց
  • Ներկայացնել ձեզ
  • Ողջունել մարդկանց և ցտեսություն մաղթել
  • Սովորել անձնական դերանունները
  • Տարբերել անձնական դերանուններն ու դրանց սեռային տարբերությունները
  • Տարբերել ենթակա արտահայտող դերանունները
 • Մենք ընտանիք ենք
  close

  Մարդիկ

  Մենք ընտանիք ենք

  • Ծանոթ միջավայրում հարցեր տալ
  • Նկարագրել ընտանիքի որևէ անդամներից որևէ մեկին
  • Որևէ մեկին ևս ներկայանալ
  • Կազմել ներկա անորոշ ժամանակաձևը
  • Ճանաչել հավաքական գոյականները որպես ենթակա և իմանալ դրանց ստորոգումը
 • Ձեզ ճանաչելը
  close

  Մարդիկ

  Ձեզ ճանաչելը

  • Արտահայտել հետաքրքրություն
  • Արտահայտոել զգացմունքներ
  • Հարցուփորձ անել անծանոթի մասին
  • Տալ ֆիզիկական նկարագիրը
  • իմանալ ապառնի ժամանակաձևի կազմությունը
  • Տարբերել Should և would օժանդակ բայերով արտահայտված ըղձական եղանակը
  • Տարբերել անգլերենի ձայնարկությունները
 • Տանից լավ տեղ չկա
  close

  Մարդիկ

  Տանից լավ տեղ չկա

  • Բացատրել, թե որտեղից եք
  • Բացատրել, որ տեղացի չեք
  • Հարցնել ինչ-որ մեկի լեզվական ունակությունների մասին
  • Տարբերել լեզուներն ու երկրները
  • Իմանալ անցյալ ժամանակաձևն անգլերենում
  • Իմանալ ներկա վաղակատար ժամանակաձևը
 • Որտե՞ղ ես դպրոց գնացել:
  close

  Մարդիկ

  Որտե՞ղ ես դպրոց գնացել:

  • Հետաքրքրվել ծրագրերի մասին
  • Քննարկել դպրոցի արժանիքները
  • Գաղափար կազմել անգլերենի անհաշվելի գոյականների մասին
  • Գաղափար կազմել հավաքական գոյականների մասին

Ճանապարհորդություն

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 • «Ինչպե՞ս ասել...»
  close

  Ճանապարհորդություն

  «Ինչպե՞ս ասել...»

  • Խնդրել պարզաբանում
  • Նոր բառապաշար պահանջել
  • Տրամադրել և հայթայթել տեղեկատվություն
  • Իմանալ ներկա շարունակական ժամանակաձևի կազմությունը
  • Տարբերել համեմատության աստիճանները
 • Սակարկություն և դրամ
  close

  Ճանապարհորդություն

  Սակարկություն և դրամ

  • Բանակցել
  • Հարցնել ինչ-որ բանի գինը
  • Ճանապարհորդության համար տոմս գնել
  • Սովորեք հաշվել
  • Իմանալ թվականների կազմությունն անգլերենում
  • Տարբերել հաշվելի ու անհաշվելի գոյականները
 • Իմ զգեստապահարանում
  close

  Ճանապարհորդություն

  Իմ զգեստապահարանում

  • Ապագա ծրագրեր հաղորդել
  • Հասկանալ այլ անձանց կողմից արվող հարցադրումներ
  • ճանաչել հագուստի տարբեր պարագաներ
  • Իմանալ անորոշ և որոշյալ հոդերի գործածությունը
  • Իմանալ նախադասության մեջ "not" ժխտական մասնիկի տեղը
 • Առևտուր արեք մինչև վերջին կոպեկը
  close

  Ճանապարհորդություն

  Առևտուր արեք մինչև վերջին կոպեկը

  • Առևտուր անելու վայրեր գտնել
  • Հարցուփորձ անել տեղական խանութների մասին
  • Ձեռք բերել անհրաժեշտ պարագաները
  • Տեղեկություն ստանալ տեղաբնակից
  • Իմանալ զեղչված անդամով կառույցները խոսակցական անգլերենում
  • Իմանալ մասնավոր հարցի կազմությունը
 • X-ը կողմնորոշվում է տեղանքի հարցում
  close

  Ճանապարհորդություն

  X-ը կողմնորոշվում է տեղանքի հարցում

  • Բնութագրել մեկ առարկայի մյուսից հեռու գտնվելու տեղանքը
  • Հարցնել և ստանալ ուղղություն
  • Իմանալ Can մոդալ բայի կիրառությունը
  • Տարբերել հրամայական նախադասություններն անգլերենում

Գործունեություն

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 • Ժամանակն է սպորտով զբաղվել
  close

  Գործունեություն

  Ժամանակն է սպորտով զբաղվել

  • Արտահայտել ժամանակային հարաբերակցությունը
  • Հրավիրել ինչ-որ մեկին
  • Քննարկել սպորտն ու վարժանքները
  • Ճանաչել "-er" վերջածանցը որպես համեմատական աստիճան
  • Տարբերել Let-ով սկսվող հրամայական կառույցներ
 • Իմ սիրած եղանակը ամառն է
  close

  Գործունեություն

  Իմ սիրած եղանակը ամառն է

  • Հարցնել արձակուրդների ու սեզոնային հնարավորությունների մասին
  • Քննարկել տարվա եղանակները
  • Քննարկել տարվա չորս եղանակները
  • Գաղափար կազմել գերունդի և -ing ձևի մասին
  • Իմանալ մակբայի կազմությունը
 • Ի՞նչ եք անելու այս ուիքենդին:
  close

  Գործունեություն

  Ի՞նչ եք անելու այս ուիքենդին:

  • Զրուցել շաբաթվա օրերի մասին
  • Խոսել տարիքի ու ծննդյան օրերի մասին
  • Ծրագրեր կազմել ուիքենդի համար
  • Կիրառել աշխատանքային օր և հանգստյան օր տերմինները
  • Իմանալ "Should" մոդալ բայի կիրառությունը
  • Տարբերել նախդիրների կիրառությունը շաբաթվա օրերի անունների հետ
 • Եկեք գնանք խնջույքի
  close

  Գործունեություն

  Եկեք գնանք խնջույքի

  • Ապագա ծրագրեր գծել
  • Ասել ժամանակը
  • Ճանաչել "At" նախդիրը որպես ժամանակի ցուցիչ
  • Տարբերել ապառնի իմաստ արտահայտող ներկա անորոշ ժամանակաձևը
 • Ես կկարոտեմ այս վայրը
  close

  Գործունեություն

  Ես կկարոտեմ այս վայրը

  • Ամրապնդել հարաբերությունները
  • Պատրաստվել մեկնման
  • Սովորել աննախդրավոր բառեր
  • Սովորել պառնի անորոշ ժամանակի կազմությունը

Վայրեր

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 • Ես լավ չեմ զգում
  close

  Վայրեր

  Ես լավ չեմ զգում

  • Դեղորայք խնդրել
  • Խոսել դեղագործի հետ
  • Նկարագրել ախտանիշները
  • Իմանալ անորոշ հոդի գործածությունը հիվանդությունների անունների հետ
  • Տարբերել Need մոդալ բայի երկակի բնույթը
 • Եկեք ուտենք
  close

  Վայրեր

  Եկեք ուտենք

  • Հասկացեք ճաշելու տեղական սովորույթները
  • Ճաշ պատվիրել
  • Տարբերել ճաշասեղանի վրայի առարկաները
  • Օգնություն առաջարկել
  • Իմանալ գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը
  • Ճանաչել անորոշ, հարցական ու ժխտական դերանուններ
 • Ես չեմ կարող ուտել դա
  close

  Վայրեր

  Ես չեմ կարող ուտել դա

  • Բացատրել, որ դուք հատուկ սննդակարգ եք պահանջում
  • Գովեստի խոսքեր ասել
  • Հարցնել, թե ճաշատեսակը պարունակում է որոշակի բաղադրատարրեր
  • Հղում կատարել զգայարաններին
  • Իմանալ բարդ գոյականների հոգնակի թվի կազմությունը
  • Սովորել"There is"/"there are" ներմուծող կառույցները
 • Օգնեցեք:
  close

  Վայրեր

  Օգնեցեք:

  • Հայտարարել, որ խնդիրն առկա է
  • Հարցեր տալ
  • Նշել, որ դուք ինչ-որ բան չգիտեք
  • Իմանալ կրավորական սեռի կազմությունը
  • Ճանաչել հարցական դերանունները
  • Ճանաչել քերականական կրճատումները խոսակցական լեզվում
 • Որն է ձեր շտապօգնությունը
  close

  Վայրեր

  Որն է ձեր շտապօգնությունը

  • Խնդրել շտապ օգնություն
  • Պատասխանել հարցերին
  • Իմանալ ներկա շարունակական ժամանակաձևի կազմությունն ու գործածությունը