English for Armenian speakers

ԱՆԳԼԵՐԵՆ հայերեն խոսողների համար

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Learn Through Conversations

People

Մարդիկ

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 1. Who are you? Ո՞վ եք դուք:
 2. We are Family Մենք ընտանիք ենք
 3. Getting to Know You Ձեզ ճանաչելը
 4. There’s No Place Like Home Տանից լավ տեղ չկա
 5. Where did you go to school? Որտե՞ղ ես դպրոց գնացել:

Travel

Ճանապարհորդություն

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 1. “How do you say….?” «Ինչպե՞ս ասել...»
 2. Haggling and Money Սակարկություն և դրամ
 3. In My Closet Իմ զգեստապահարանում
 4. Shop till you Drop Առևտուր արեք մինչև վերջին կոպեկը
 5. X Marks the Spot X-ը կողմնորոշվում է տեղանքի հարցում

Activities

Գործունեություն

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 1. Time to Play Sports Ժամանակն է սպորտով զբաղվել
 2. My Favorite Season is Summer Իմ սիրած եղանակը ամառն է
 3. What Are You Doing this Weekend? Ի՞նչ եք անելու այս ուիքենդին:
 4. Let’s Go to a Party Եկեք գնանք խնջույքի
 5. I’ll Miss this Place Ես կկարոտեմ այս վայրը

Places

Վայրեր

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 1. I Don’t Feel Well Ես լավ չեմ զգում
 2. Let's Eat Եկեք ուտենք
 3. I Can’t Eat That Ես չեմ կարող ուտել դա
 4. Help! Օգնեցեք:
 5. What is Your Emergency? Որն է ձեր շտապօգնությունը